browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Řád stáje

1. Vstup do areálu statku je povolen majitelům koní, návštěvám majitelů pouze v doprovodu majitelů nebo po předchozím ohlášení /datum, hodina/. Majitel koně je povinen při vstupu do areálu nahlásit přítomnost cizích osob pronajímateli nebo pověřené osobě.

2. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.

3. Parkovat v areálu smí pouze majitelé ustájených koní a to na vyhrazeném parkovišti.

4. V celém prostoru stájí a skladovacích prostorách pro krmivo a stelivo platí přísný zákaz kouření.

5. V areálu je zákaz volného pobíhání psů bez dozoru.

6. Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu  koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu a okolí. TZN. Uklízejte nečistoty a výkaly po svých mazlíčcích, umývejte po sobě nádobí a berte ohledy na jiné jezdce a majitele!

7. V prostorách dvora by se koně měli zdržovat po dobu nezbytně nutnou. K vyčištění, nastrojení případně kování.

8. Každý majitel koně nebo jezdec je povinen při odchodu zhasnout světla ve stájích a klubovně a zamknout klubovnu, hospodárně nakládat se spotřebou el. Energie a vody. TZN. Zákaz mytí a čištění automobilů.

9. Majitelům koní není dovoleno samovolné přistýlání a přikrmování stájovými krmivy a stelivy. V případě nespokojenosti kontaktujte provozovatele.

10. Provozní doba stáje je od 7:00 do 20:00hod. Mimo shora uvedenou dobu bude stáj uzavřena. Mimo tuto dobu bude mít majitel umožněn přístup pouze ze závažných důvodů a po předchozí domluvě.

 

Děkujeme Vám za dodržování tohoto řádu.

Provozovatel: Michaela Vrňáková, 608 311 285